Általános Szerződési Feltételek – hitelközvetítőknek

image_pdfimage_print

Érvényben: 2022. június 18-tól

A Szolgáltató

Adatai, elérhetősége:

A szolgáltató neve: Orient Navigátor Kft.
Székhelye: 6600 Szentes, Honvéd utca 20/b
Levelezési címe: 6601 Szentes Pf. 32.
Cégjegyzék száma: 06-09-017015
Adószám: 23306864-1-06

Elérhetőség, ügyfélszolgálat:
E-mail cím: info@hiteltnekem.hu
weboldal címe: www.hiteltnekem.hu1. Szolgáltatás tárgya, szerződés tartalma


1.1. Az Orient Navigátor Kft. (továbbiakban: Szolgáltató ) a szolgáltatásait igénybe vevő
ügyfelei részére (továbbiakban: Ügyfél) a megrendelés szerint (továbbiakban: megrendelés)
meghatározott internetes szolgáltatások: hitelt kereső ügyfelek közvetítése e-mailben, adatbázisból.2. Az ÁSZF hatálya

2.1. Jelen Általános Szerződési Feltételek a megrendelés részét képezi és azzal együtt
értelmezendő, és kiterjed a szolgáltatás valamennyi részletére.


3. A közvetített adatokra vonatkozó rendelkezések

3.1 Az adatbázisba beérkezett hiteligények valóságtartalmáért a Szolgáltató semmilyen
felelősséget nem vállal.
3.2. Az ügyfél a kiválasztott időintervallum és földrajzi határok keretei között jogosult az
ügyféladatok felhasználására.
3.3 Az átküldött hitelkérelmek számát és minőségét tekintve az
ügyfél reklamációval nem élhet, a szolgáltató kizárólag közvetítő szerepet játszik, a beküldött
igénylések számára, tartalmára, minőségére, ezek számára, minőségére (értsd: mennyire hasznos az Ügyfél üzletszerzése szempontjából)
nincs ráhatása, így ezekért semmilyen felelősséget nem vállal.


4 . Elállás

4.1. Amennyiben az Ügyfél a megrendelés díját már kifizette, elállási jogot a rendelés tartalma alatt nem gyakorolhat.
kivéve Teszt üzem – lásd 6. pont.
4.2 A díjcsomagot kizárólag magasabb szolgáltatási szint felé lehet egy érvényes megrendelési időben módosítani,
a díjkülönbözet kifizetésével.
4.3. Szolgáltató jogosult a szolgáltatást azonnal megszüntetni, ha az Ügyfél az adatokat jogellenesen használja fel.
4.4. A szolgáltatás jogellenes használatából adódó megszüntetés esetén a díj fel nem használt, időarányos részét visszatéríti.


5. Ügyfél jogai és kötelezettségei

5.1 Az Ügyfél köteles működő vállalkozását igazolni adószáma megadásával.
Magánszemély, vagy nem működő (szüneteltett, felszámolás, kényszertörlés stb. alatt lévő vállalkozás
a szolgáltatást nem veheti igénybe.
5.2. A Szolgáltató kérheti az MNB (korábban PSZÁF) hatósági engedély bemutatását, melynek hiánya, megtagadása esetén
a szolgáltás nem vehető igénybe!
5.3 Az Ügyfél vállalkozásának rendelkeznie kell a hitelközvetítői tevékenységet igazoló mindenkori TEÁOR kód(ok)al.
5.4. Ügyfél jogosult a szolgáltatások igénybevételére a nap 24 órában, az év 365 napján.
5.5. Az Ügyfél köteles a megrendelt szolgáltatásokat előírásszerűen használni, ellenkező
esetben a Szolgáltató jogosult a szolgáltatást szüneteltetni, vagy azonnali
hatállyal felmondani.
5.4 A hibás vagy helytelen használatból eredő károkért az Ügyfél
kizárólagos felelősséggel tartozik.
5.5. Az Ügyfél köteles az igénybevett szolgáltatásokért a megrendelésben rögzített díjat
megfizetni. Az Ügyfél elfogadja, hogy a szolgáltatást kizárólag a díj teljes megfizetése után veheti igénybe, kivéve Teszt Üzem
(lásd 6.pont).
5.6 A szolgáltatások korlátozásából eredő károkért Szolgáltató semmiféle felelősséget nem vállal.
5.7. Ügyfél köteles a Szolgáltató által nyilvántartott adataiban történő változást a minimum 8 maximum (tizenöt)
napon belül a Szolgáltatónak bejelenteni.
5.9. Ügyfél a Szolgáltatótól kapott – hitelkereső ügyfelekre vonatkozó valamennyi adatot titoktartási kötelezettséggel kezel,
azt tovább semmilyen célból nem adhatja 3. kívülálló személynek, vagy szervezetnek, kivéve, ha erre jogosult hatóság kötelezi.
Az adatokat a mindenkor hatályos jogszabályok szerint köteles kezelni, ennek elmulasztásából,
vagy az adatok jogosulatlan továbbadásából származó jogsértés,
károkozás felelőssége az Ügyfelet terheli!


6. Teszt üzem

6.1. Bármely ügyfél aki eleget tesz az ÁSZF 5.1, 5.2 és 5.3 pontokban előírt feltételeknek,
és korábban sosem vette igénybe a szolgáltatást, jogosult a szolgáltatást a honlapon megadott feltételek szerint
és időintervallumban ingyen tesztelni.
6.2 A teszt üzem alatt bármikor érvényesen elállhat a szolgáltatás igénybevételétől.
6.3 A teszt üzem alatt az ÁSZF valamennyi egyéb rendelkezése érvényesen kiterjed az igénybevételre.


7. Szolgáltató jogai és kötelezettségei


7.1. Szolgáltató köteles a megrendelésben megadott szolgáltatások biztosítására éves 99%-os
rendelkezésre állás mellett. A rendelkezésre állás számításába nem tartoznak bele az előre
bejelentett karbantartások.
7.2. Szolgáltató köteles a megrendelt szolgáltatások közvetítését a számla kiegyenlítésétől
számított 2 munkanapon belül megkezdeni.
7.3. A Szolgáltató jogosult a honlapon megadott díjakat az Ügyfél felé kiszámlázni.
A számlázás a tárgyidőszak elején történik.
7.4. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a szolgáltatásainak tartalmát és díját,
erről azonban legalább 30 (harminc) nappal a tervezett módosítás előtt tájékoztatni köteles
az Ügyfelet e-mail formájában. Előre kifizetett szolgáltatásnak sem a tartalma, sem a díja nem
módosítható.
7.6. A Szolgáltató a tőle elvárható gondossággal óvja az Ügyfél által a Szolgáltató szerverein
elhelyezett adatokat, azonban nem vállal felelősséget az adatokért, sem az adatok
elvesztéséből származó következményi károkért.
7.7. Szolgáltató jogosult az Ügyfél adatait nyilvántartásában szerepeltetni
(lsd. Adatvédelmi nyilatkozat), azonban azokat harmadik félnek az Ügyfél írásos jóváhagyása nélkül
nem adhatja át. Kivételt képez a törvényi kötelezettség adatszolgáltatásra.
7.8. A Szolgáltató jogosult a jelen ÁSZF-et egyoldalúan módosítani, azonban erről
tájékoztatni kell az Ügyfeleit a változás érvénybe lépése előtt.


8 . Egyéb rendelkezések


8.1 A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a hatályos magyar PTK. és más
vonatkozó jogszabályok az irányadók.
8.2 Felek megállapodnak abban, hogy az esetleges vitás kérdéseket elsődlegesen peren kívül
kívánják rendezni.
8.3 Bármely, e szerződés alkalmazásából eredő vita esetén, ha a felek nem jutnak peren kívül
egyezségre, a Szentes Városi Bíróság illetékességét kötik ki.
Jogvita esetén a Magyar Köztársaság törvényei és jogszabályai az irányadóak.